ဆရာလင္းသိုုက္ညြန့္(ျမန္မာ့ေျမ)မွ ျမ၀တီ Bank )၀န္ထမ္းမ်ားအား Customer Servcie Management Training သင္ၾကားေပးခ့ဲပါသည္

ဆရာလင္းသိုုက္ညြန့္(ျမန္မာ့ေျမ)မွ ျမ၀တီ Bank )၀န္ထမ္းမ်ားအား Customer Servcie Management Training သင္ၾကားေပးခ့ဲပါသည္