ဆရာလင္းသိုုက္ညြန့္ (ျမန္မာ့ေျမ)မွ ရန္ကုုန္သာေကတ တြင္ စာေပေဟာေျပာ

ဆရာလင္းသိုုက္ညြန့္ (ျမန္မာ့ေျမ) မွ ရန္ကုုန္ သာေကတ ၅ ရပ္ကြက္တြင္ ၁၃.၆.၂၀၁၆ ရက္ေန့ကစာေပေဟာေျပာခဲ့ပါသည္