မႏၲေလးျမို့ Good Brothers' Company မွဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆရာလင္းသိုက္ညြန့္ (ျမန္မာ့ေျမ)မွCorporate Training သင္ၾကား

မႏၲေလးျမို့ Good Brothers' Company မွဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္သည့္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုဖန္တီးျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္  ဆရာလင္းသိုက္ညြန့္ (ျမန္မာ့ေျမ)မွTraining တစ္ခုသင္ၾကားေဟာေျပာခ့ဲပါသည္